Regionaal zorgpad astma voor volwassenen

Een regionale transmurale werkgroep en de redactieraad hebben eind 2023 het regionaal zorgpad astma vastgesteld.

Kern van de afspraken

Kern van de afspraken is dat de 1e lijn de regie heeft over de diagnostiek en behandeling van patiënten met (de verdenking) astma. Mocht er twijfel (blijven) bestaan over de diagnose astma, kan de patiënt voor een éénmalig diagnostisch consult worden ingestuurd naar de 2e lijn. De longarts doet dan een histamine provocatietest en indien geïndiceerd een (uitgebreide) longfunctie. Na diagnose en behandeladvies wordt de patiënt terugverwezen naar de 1e lijn. Alleen zeer complexe en vaak instabiele astmapatiënten (denk aan patiënten die behandeld worden met biologicals) blijven onder hoede van de 2e lijn.

Inventarisatie

Op dit moment wordt het zorgpad regionaal geïmplementeerd en brengen we in kaart waar het te digitaliseren is. Eerste stap is dat het verwijsaanbod in ZorgDomein regionaal wordt geharmoniseerd.

Tevens wordt geïnventariseerd op welke manier de patiënt zelf al anamnestische gegevens kan aanreiken aan de professionals ter voorbereiding op zijn/haar consult. Daarnaast worden in de loop van dit jaar ook weer de IMIS trainingen voor professionals aangeboden, zodat we eenduidig kunnen zijn in onze inhalatie-instructie aan patiënten en daarmee de medicatietrouw optimaliseren.

 

We blijven u via onze nieuwsbrieven informeren over de voortgang van de implementatie.